มทร.ธัญบุรีจับมือเอกชนพัฒนาซอฟแวร์ KPI เดินหน้าสู่ยุค 4.0

45

บริษัท บลูซี เอ็นเตอร์ไพรส์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (KPI)

สถาบันการศึกษาจับมือเอกชนร่วมพัฒนาซอฟแวร์ เพื่อพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (KPI) โดยบริษัท บลูซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้นำด้านการพัฒนาซอฟแวร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการ พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (KPI) ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

“รศ.ดร. ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ” อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวถึงความร่วมมือพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (KPI) ผ่านซอฟแวร์และเทคโนโลยีด้านดิจิทัลว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมกันบริหารจัดการระบบ ผ่านระบบซอฟแวร์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนองตอบต่องานด้านการบริหารงานบุคลากร และช่วยสร้างมาตรฐานด้านบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เติมเต็มศักยภาพต่อภารกิจด้านการผลิตนักศึกษาที่จบการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับประเทศ โดยมีเป้าหมายจะเป็นการยกระดับ มทร.ธัญบุรี ก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัย 4.0

ซอฟแวร์ดังกล่าว เป็นจุดเริ่มต้นสู่การรวบรวมฐานข้อมูลสำคัญ สู่การใช้บิ๊กดาต้าในการประเมินผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อยอดไปสู่การพัฒนาในด้านต่างๆ ในกิจการของมหาวิทยาลัย ซึ่งการพัฒนาไปใช้ร่วมกันจะเหมาะสมตรงความต้องการในรูปแบบเฉพาะของมหาวิทยาลัย การจะพัฒนาและปรับตัวของมหาลัยจะต้องมีเรื่องของระบบฐานข้อมูลเข้ามาช่วย เพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นแหล่งสร้างทุนมนุษย์ออกไปสร้างงานพัฒนาประเทศ

สำหรับข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกันระหว่างรัฐและเอกชน คือ สถาบันการศึกษา และพาร์ทเนอร์ โดยเป็นลักษณะของการสร้างความร่วมมือทั้งผู้ใช้ และผู้ผลิตที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง โดยในอนาคตอยากเห็นคนไทยทำซอฟแวร์ดีๆ ขายในอาเซียน โครงการพัฒนาซอฟแวร์นี้ เชื่อว่าจะต่อยอดไปถึงการพัฒนาซอฟแวร์ที่ดีที่สุดในประเทศ และนวัตกรรมของคนไทยนี้จะต่อยอดไปยังองค์กรหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จนก้าวไปสู่การเป็นผู้ผลิตซอฟแวร์ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว

ด้าน “ดร.ปรีชา คฤหวาณิช” ประธานบริหารบริษัท บลูซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กล่าวว่า “ความสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้ คือการพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติราชการของอาจารย์ ผ่าน Web application และ Mobile application ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่ทำให้ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างและปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด ตามภารกิจงานได้อย่างเหมาะสม วัดผลและรายงานสถิติการปฏิบัติงานในรูปแบบ Real time บุคลากรสามารถสร้าง Portfolio โดยการ Upload ผลงานวิจัย ใบประกาศ และ รูปภาพผลการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อประกอบการประเมินผลงาน ในรายไตรมาส หรือรายปี ผ่าน Mobile application ได้โดยง่าย การร่วมมือในการพัฒนาระบบฯ นี้ จะเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ให้สามารถนำพาองค์กรเข้าสู่ KPI Thailand 4.0 ต่อไป” ประธานบริหารบริษัท บลูซีฯ กล่าว