ต้นแบบโรงพยาบาลพัฒนาชุมชน มิติใหม่ที่มากกว่า

110

สสส. จับมือ สธ. ม.เกษตรฯ ชวนชมนิทรรศการมิติใหม่ของการออกแบบโรงพยาบาลเพื่อชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ด้วยแนวคิด “โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล” สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เปลี่ยน โฉม 10 โรงพยาบาลชุมชนฯ นำร่อง พร้อมบริการหลังปรับปรุงสภาพแวดล้อมเป็นมิตร ดูแลกาย ใจพร้อมกัน ปี 62 นี้

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตร และกระทรวงสาธารณสุข จัดนิทรรศการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ  โดยนิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 7-12 สิงหาคม 2561

โดย นพ.กำจัด รามกุล ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2550 เพื่อถวายพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2550 จึงได้ก่อตั้งโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ขึ้นรวม 10 แห่งทั่วทุกภาค นำร่องด้านการบริหารจัดการแนวใหม่ พัฒนาคุณภาพเท่าเทียมระดับสากล ให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนอย่างแท้จริง มีระบบการบริหารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และภาครัฐ ร่วมเป็นกรรมการโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นงานเวชศาสตร์ครอบครัว การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค และการรักษา ฟื้นฟูแบบองค์รวม ในระดับปฐมภูมิ และระดับทุติยภูมิ ที่เชื่อมโยงสถานีอนามัย และหน่วยบริการด้านสุขภาพอื่นๆ ทั้งนี้ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 10 แห่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถให้บริการได้ในปี 2562

 

นพ.วีระพันธุ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานกรรมการคนที่ 2 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การมีสุขภาพที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตและความอยู่ดี กินดีของทุกคนในสังคม ที่มีสิทธิได้รับบริการสุขภาพที่ดี จัดสรรการบริการอย่างสะดวกและทั่วถึง โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ระบบสุขภาพและสาธารณสุข โดยเฉพาะวิธีการดำเนินงานที่อยู่นอกเหนือจากที่กำหนดในแผนปฏิบัติโดยเฉพาะการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคชุมชนและภาคสถานศึกษา ร่วมกันออกแบบโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้รับและผู้ให้บริการของโรงพยาบาล

เริ่มตั้งแต่การออกแบบและจัดการอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง ภูมิทัศน์ ผังบริเวณ รวมถึงพื้นที่ของชุมชนแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย สะดวกเหมาะแก่การบริการ สร้างบรรยากาศต้อนรับ ลดภาวะตึงเครียด รองรับกิจกรรมที่เอื้อต่อการรักษา ช่วยป้องกันการเกิดโรค และสามารถส่งเสริมการสร้างสุขภาวะทั้งกาย ใจ สังคมและจิตปัญญา ทั้งนี้ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 10 แห่ง จะเป็นโรงพยาบาลต้นแบบ ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ

ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ถือเป็นความภูมิใจ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ผ่านความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยจุดมุ่งหมายของ โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้นำองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพและการบริการทางสาธารณสุข จนกลายเป็นโรงพยาบาลที่มากกว่าโรงพยาบาล ทำให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร บุคลากรฝ่ายต่างๆ ของโรงพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาอาชีพ รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกฝ่าย ซึ่งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล ที่ไม่เพียงรองรับบริการทางสุขภาพและสร้างสุขภาวะที่ดี แต่ยังมีบทบาทในการบริการต่อกิจกรรมเชิงสังคมและแสดงความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทั้ง 10 แห่ง ประกอบด้วย 1.โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี 2.โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา 3.โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู 4.โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดระยอง 5.และโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี 6.โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดตรัง 7.โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนราธิวาส 8.โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 9.โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ  และ 10.โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์