พุทธบริษัทร่วมใส่ใจ ลดการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมของภิกษุสงฆ์

44

กรมควบคุมโรค ร่วมเวทีเสวนา “พุทธบริษัทร่วมใส่ใจ ลดการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมของภิกษุสงฆ์” กรณีการใช้ยาที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม เพื่อสร้างความตระหนักรู้พฤติกรรมการใช้ยาไม่เหมาะสมในกลุ่มภิกษุสงฆ์ และเพื่อเพิ่มความรู้การเลือกใช้ยาแต่ละประเภทให้ถูกโรค ถูกเงิน และถูกกฎหมาย  หากมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย สามารถร้องเรียนผ่านโปรแกรม TAS ได้

นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา  นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค  มอบหมายให้เข้าร่วมเวทีเสวนา “พุทธบริษัทร่วมใส่ใจ ลดการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมของภิกษุสงฆ์” กรณีการใช้ยาที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และมหาเถรสมาคม ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ในประเด็นการใช้ยาที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมของภิกษุสงฆ์ ซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่ายจากร้านขายยาหรือร้านสะดวกซื้อและบางส่วนนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของพระภิกษุในสายตาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป หลายภาคส่วนได้เห็นความสำคัญของประเด็นดังกล่าว จึงได้ร่วมกันจัดเวทีพูดคุยหารือ สร้างความตระหนักให้กับภิกษุสงฆ์  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมของภิกษุร่วมกับมหาเถรสมาคมในระยะยาว ต่อไป

นายแพทย์นิพนธ์ กล่าวต่อไปว่า นิยามของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง สุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ทั้งนี้ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ยาเสพติดให้โทษ ซึ่งยาบางประเภทจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เกินกว่า 0.5 ดีกรี แต่มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 จึงขอความร่วมมือให้บุคคลที่จะบริโภคเครื่องดื่มหรือยา ควรศึกษาข้อบ่งใช้ให้ละเอียด  อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมโรค มีความยินดีที่จะสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ทั้งยังมีเครือข่ายโรงพยาบาลของรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  รวมถึงสถานพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค ให้บริการคำแนะนำการเลือกใช้ยาและ การคัดกรองและบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา ให้กับภิกษุสงฆ์และประชาชน

หากมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย สามารถร้องเรียนได้ที่โปรแกรม TAS ซึ่งเป็นระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ สามารถใช้ได้ทั้งสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (IOS) โดยประชาชนและพนักงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ “http://TAS.go.th”  หรือโทร. 0 2590 3342 สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422